× Send

AGB

Ogólne Warunki Handlowe w sprawie umowy o pracę tymczasową

§ 1 Ważność warunków

I. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe firmy Pasternak Personal GmbH, Bäckerstraße 9,44532 Lünen – zwanej dalej również ” Zleceniobiorcą” – stanowią integralną część umowy leasingu pracowniczego zawartej z klientem – zwanym dalej również „Zleceniodawcą” – (§12 AÜG) i obowiązują dodatkowo do niej. Obowiązują one również we wszystkich przyszłych stosunkach handlowych, nawet jeśli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione.
II. W przypadku istnienia ważnej umowy ramowej, ogólne warunki handlowe będą miały zastosowanie w zależności od odpowiedniego postanowienia uzgodnionego w umowie ramowej.
III. Ogólne warunki Zleceniodawcy, które odbiegają od niniejszych warunków lub je uzupełniają, nie są uznawane. Ich uwzględnienie jest niniejszym przedmiotem sprzeciwu. Odstępstwo od tego postanowienia może nastąpić jedynie w drodze umowy ramowej, która wyraźnie zaprzecza temu fragmentowi.

§ 2 Przedmiot umowy i realizacja

I. Zleceniobiorca udostępnia zleceniodawcy pracownika czasowego w uzgodnionym miejscu pracy na podstawie AÜG, niniejszych warunków oraz postanowień zawartej umowy o pracę czasową.
II. Zleceniobiorca wybrał pracownika czasowego zgodnie z profilem wymagań opisanym przez zleceniodawcę i sprawdził jego przydatność zawodową. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania z usług pracownika czasowego wyłącznie w celu wykonania uzgodnionej w umowie czynności. W związku z tym może on korzystać tylko z takich urządzeń, narzędzi, maszyn i innych materiałów roboczych, które są niezbędne do wykonania tej czynności. W przypadku korzystania z usług zagranicznych pracowników tymczasowych, zleceniodawca zapewnia, że uzyskano niezbędne zezwolenia urzędowe.
III. Podczas zatrudnienia w przedsiębiorstwie zleceniodawcy delegowany pracownik czasowy podlega kierownictwu, nadzorowi i poleceniom służbowym zleceniodawcy. Pomiędzy delegowanym pracownikiem czasowym a zleceniodawcą nie dochodzi do nawiązania stosunku umownego.
IV. Wszystkie istotne cechy pracy, jak również wszelkie nowe dyspozycje należy uzgodnić wyłącznie ze Zleceniobiorcą, przy czym Zleceniobiorca należycie uwzględni specjalne życzenia i wymagania w firmie Zleceniodawcy.
V. Jeśli wynajęty pracownik czasowy ma być powierzony do innych czynności lub oddelegowany do innego miejsca pracy, to zleceniodawca informuje o tym wcześniej i uzyskuje pisemną zgodę zleceniobiorcy.
VI. Zleceniobiorca ma prawo zastąpić pracownika czasowego innym pracownikiem o wymaganych kwalifikacjach, jeżeli powiadomi o tym zleceniodawcę z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych. Zleceniobiorca powinien jednak wziąć pod uwagę interesy zleceniodawcy.
VII. Jeśli w ciągu pierwszych czterech godzin pierwszego dnia zlecenia pracownika czasowego zleceniodawca stwierdzi, że pracownik czasowy w sposób oczywisty nie nadaje się do wykonywania zamierzonej pracy i w związku z tym istnieje roszczenie o zastąpienie go pracownikiem czasowym, to niezwłocznie informuje on o tym fakcie zleceniobiorcę. Zleceniobiorca w ramach swoich możliwości zapewni odpowiedniego pracownika zastępczego do wykonania pracy.
VIII. Jeżeli pracownik czasowy nie podejmie lub nie będzie kontynuował pracy, zleceniobiorca stara się zapewnić zastępstwo. Jeżeli nie jest to możliwe, zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia pracownika czasowego.
IX. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zamieszki, katastrofy, epidemie, zarządzenia władcze, strajki lub podobne, które utrudniają prawidłowe wykonanie umowy ze strony zleceniobiorcy lub zagrażają jej wykonaniu, zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia zmian. W tych przypadkach wyklucza się roszczenia odszkodowawcze ze strony zleceniodawcy.

§ 3 Bezpiec­zeństwo pracy

I. I. Praca pracownika tymczasowego na rzecz zleceniodawcy podlega przepisom prawa publicznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującym u zleceniodawcy; wynikające z nich obowiązki dla pracodawcy spoczywają na zleceniodawcy bez uszczerbku dla obowiązków zleceniobiorcy. Przed rozpoczęciem pracy oraz w przypadku zmian w zakresie wykonywanej pracy, zleceniodawca informuje pracownika tymczasowego o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, na które może być on narażony podczas pracy, oraz o środkach i udogodnieniach mających na celu zapobieganie tym zagrożeniom. Ponadto zleceniodawca informuje pracownika tymczasowego o konieczności posiadania przez niego specjalnych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, a także o konieczności sprawowania specjalnej opieki medycznej oraz o zwiększonych zagrożeniach związanych z miejscem pracy.
II. Zleceniodawca jest w szczególności zobowiązany do poinformowania delegowanego pracownika czasowego o przepisach dotyczących zapobiegania wypadkom, obowiązujących w jego przedsiębiorstwie i na danym stanowisku pracy, przed rozpoczęciem pracy oraz do zapewnienia ich przestrzegania przez pracownika czasowego, a w szczególności do zapewnienia pracownikowi czasowemu sprzętu ochronnego i odzieży ochronnej, zalecanych przy wykonywaniu danej czynności, o ile obowiązek zleceniobiorcy nie został wyraźnie ustalony w umowie o pracę czasową.
III. Jeżeli delegowany pracownik tymczasowy odmówi podjęcia lub kontynuowania pracy w przypadku wadliwych lub nieistniejących urządzeń zabezpieczających lub odzieży ochronnej lub sprzętu, to zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec zleceniobiorcy za wynikającą z tego utratę wynagrodzenia. Pracownicy tymczasowi są ubezpieczeni przez zleceniodawcę w Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (Administracyjne Stowarzyszenie Zawodowe).
IV. Wypadki przy pracy należy niezwłocznie zgłosić zleceniobiorcy w formie pisemnego protokołu powypadkowego (wyciąg z księgi zakładowej). Zleceniodawca przesyła kopię protokołu powypadkowego do właściwego dla obszaru zleceniodawcy Towarzystwa Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców zgodnie z §193 SGB VII. Wypadki przy pracy są badane wspólnie ze zleceniobiorcą.
V. Wyposażenie i środki pierwszej pomocy zapewnia Zleceniodawca.
VI. Inspekcje bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia działalności przeprowadza
urzędnik lub urzędnicy ds. Bezpieczeństwa. Zleceniodawca umożliwia tym osobom dostęp do miejsc pracy.

§ 4 Okres obowiązy­wania umowy

I. Wypowiedzenie ze strony zleceniodawcy jest możliwe tylko w stosunku do zleceniobiorcy. Wypowiedzenie wręczone pracownikowi czasowemu jest nieważne. Wypowiedzenie może być dokonane tylko w formie pisemnej.
II. Pracownik czasowy musi zostać poinformowany o zakończeniu zlecenia przez zleceniodawcę najpóźniej w przedostatnim dniu zlecenia.
III. Prawo do nadzwyczajnego zakończenia umowy pozostaje nienaruszone. Zleceniobiorca ma prawo do nadzwyczajnego zakończenia stosunku umownego w szczególności w następujących przypadkach:

  1. 1. Nieprzestrzeganie przez zleceniodawcę przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom;
  2. 2. Znaczne pogorszenie sytuacji finansowej zleceniodawcy oraz w przypadku braku płatności ze strony zleceniodawcy;
  3. 3. Niemożność świadczenia pracy w przedsiębiorstwie zleceniodawcy z powodu strajku, lokautu, siły wyższej lub innych przyczyn, §§ 275, 323, 326 BGB.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca.
IV. Zleceniodawca zapewnia miejsce pracy, na które nie ma wpływu pogoda. W przypadku „złej pogody” rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze strony Zleceniodawcy nie jest możliwe.

§ 5 Odpowied­zialność

I. Zleceniobiorca odpowiada tylko za bezbłędny wybór pracownika czasowego do wykonania uzgodnionej czynności. Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód powstałych w wyniku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku wyboru. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody. W szczególności nie ponosi on odpowiedzialności za szkody następcze w przedsiębiorstwie zleceniodawcy.
II. Zleceniobiorca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub złe wyniki pracy spowodowane przez delegowanego pracownika czasowego. Pracownik czasowy nie jest ani zastępcą, ani pomocnikiem zleceniobiorcy.
III. Odszkodowanie dla zleceniodawcy przez zleceniobiorcę w związku z roszczeniami, które powinny być zgłoszone przez osoby trzecie w związku z wykonywaniem pracy przez pracownika czasowego, uważa się za wyraźnie uzgodnione.
Odszkodowanie dla zleceniodawcy przez zleceniobiorcę w związku z roszczeniami, które powinny być zgłoszone przez osoby trzecie w związku z wykonywaniem pracy przez pracownika czasowego, uważa się za wyraźnie uzgodnione. 
IV. Klient zwolni Agencję Pośrednictwa Pracy z wszelkich roszczeń powstałych dla Agencji Pośrednictwa Pracy z tytułu naruszenia przez Klienta zapewnień i obowiązków (np. obowiązków testowych i zgłoszeniowych) wynikających z niniejszej Umowy lub Indywidualnej Umowy Leasingu Pracowniczego. W szczególności należy tu mieć na myśli następujące punkty:

  • Nieprawidłowe przypisanie przynależności branżowej
  • Wzmianka o błędnej lub nieprawidłowej opłacie rozliczeniowej, a także o zmianie opłaty rozliczeniowej
  • Błąd w sprawdzeniu, czy pracownik czasowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rozpoczęciem stosunku pracy czasowej nie zakończył stosunku pracy u samego zleceniodawcy lub w przedsiębiorstwie powiązanym ze zleceniodawcą w rozumieniu § 18 Ustawy o spółkach akcyjnych (Ustawa o spółkach).

V. Udostępniony pracownik tymczasowy nie jest upoważniony do pobierania pieniędzy. W związku z tym zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane powierzeniem pracownikowi tymczasowemu spraw pieniężnych, takich jak zarządzanie gotówką, przechowywanie i administrowanie pieniędzmi, a także papierami wartościowymi i podobnymi transakcjami.

§ 6 Rachun­kowość i rozliczenie

I. I. Usługi są rozliczane na podstawie godzinowej stawki rozliczeniowej ustalonej w umowie o pracę czasową. Dotyczy to nieprzerwanego świadczenia pracy przez pracownika czasowego w okresie obowiązywania umowy.
Jeśli zleceniodawca chce nadal zlecać pracownikowi czasowemu pracę powyżej stawki godzinowej, należy zawrzeć nową umowę.
II. Udostępnienie przez zleceniobiorcę narzędzi i innego sprzętu do pracy nie jest wliczane do stawki godzinowej. W tym zakresie strony ustalą odrębne wynagrodzenie.
III. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zwiększenia stawki godzinowej zgodnie z układem zbiorowym, jeśli po zawarciu umowy nastąpi wzrost płac z powodu okoliczności, jeśli nastąpi zmiana zlecenia i/lub zadania lub jeśli okoliczności, za które zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, spowodują wzrost kosztów.
IV. Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia zleceniobiorcy, na jego żądanie, informacji na temat warunków pracy, w tym wynagrodzenia, porównywalnych pracowników tymczasowych w przedsiębiorstwie zleceniodawcy.
V. Pracownik czasowy przekazuje zleceniodawcy dokumentację dotyczącą działalności w cyklu tygodniowym, miesięcznym i na koniec miesiąca. Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia i podpisania tych dokumentów przez upoważnionego przedstawiciela oraz do przekazania jednego egzemplarza pracownikowi czasowemu. Jeden egzemplarz pozostaje u zleceniodawcy w celu kontroli faktur. W ciągu jednego tygodnia zleceniodawca przesyła kopię zleceniobiorcy. Jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany, zleceniodawca automatycznie popada w zwłokę.
VI. Faktura jest wystawiana co tydzień za poprzedni tydzień. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktura jest płatna natychmiast po otrzymaniu bez potrąceń.
VII. W przypadku zwłoki w zapłacie, czeku lub weksla, zwrotu noty obciążeniowej lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, całe zaległe należności stają się natychmiast wymagalne. Od zafakturowanych należności naliczane są odsetki od dnia wymagalności za dany rok w wysokości 5% powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej.
VIII. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącania roszczeń wzajemnych lub dochodzenia prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia podstawowe są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
IX. Fakturowanie odbywa się na podstawie faktycznie przepracowanych godzin, przy czym fakturowany jest co najmniej uzgodniony operacyjny czas pracy (minimalny zakup)

§ 7 Godziny pracy i premie

I. Zmiany w zakresie godzin pracy, czynności roboczych i czasu trwania oddelegowania mogą być uzgodnione wyłącznie pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Zleceniodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika czasowego tylko w ramach prawnie dopuszczalnych granic określonych w ustawie o czasie pracy. O ile dłuższe zatrudnienie jest dopuszczalne tylko za oficjalną zgodą, to zleceniodawca musi uzyskać taką zgodę.
II. Praca w niedziele i święta oznacza pracę wykonywaną w niedziele i święta w godzinach od 00.00 do 24.00 danego dnia. Praca w nocy to praca wykonywana w okresie od 22.00 do 06.00. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oceniane są na 25%.
III. Jeśli w ciągu tygodnia roboczego przepracowano mniej niż 5 dni lub jeśli w tygodniu roboczym przypada święto państwowe, obliczanie godzin nadliczbowych zmienia się na dzienne. W tym przypadku 25 % stosuje się od 8 godzin, a 50 % od 10 godzin.
VI. Czasy dyżurów i dojazdu, jak również czasy zmiany przepisowej odzieży roboczej wynajętego pracownika czasowego rozliczane są na podstawie uzgodnionej stawki rozliczenia godzinowego.
VII. Podstawą do obliczenia czasu podróży, diety i opłaty za przejazd jest odległość między miejscem prowadzenia działalności przez zleceniobiorcę a miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę; alternatywne ustalenia muszą być dokonane na piśmie.

§ 8 Przenies­ienie pracow­ników i staż

I. I. Staż uważa się za zrealizowany, jeśli zleceniodawca lub przedsiębiorstwo prawnie lub ekonomicznie związane ze zleceniodawcą nawiąże stosunek pracy z pracownikiem tymczasowym w okresie obowiązywania danej indywidualnej umowy o leasing pracowniczy. Staż uważa się za dokonany również wtedy, gdy zleceniodawca lub przedsiębiorstwo prawnie lub ekonomicznie związane ze zleceniodawcą nawiąże stosunek pracy z pracownikiem tymczasowym w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu pracy tymczasowej, ale nie dłużej niż 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy tymczasowej. W tym przypadku zleceniodawca ma prawo udowodnić, że stosunek pracy nie został nawiązany na podstawie poprzedniego zlecenia.
II. Uważa się, że staż ma miejsce również wtedy, gdy zatrudniony lub przedsiębiorstwo prawnie lub ekonomicznie z nim związane nawiązuje stosunek pracy bezpośrednio po nawiązaniu przez zleceniobiorcę kontaktu z wnioskodawcą bez uprzedniego zlecenia.
III. Momentem nawiązania stosunku pracy pomiędzy zleceniodawcą a pracownikiem czasowym nie jest moment rozpoczęcia pracy, lecz moment zawarcia umowy o pracę.
IV. Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania dostawcy usług personalnych, czy i kiedy została zawarta umowa o pracę. Jeśli w sporze zleceniobiorca przedstawi poszlaki świadczące o istnieniu stosunku pracy pomiędzy zleceniodawcą a pracownikiem czasowym, to na zleceniodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że stosunek pracy nie został nawiązany.
V. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, zatrudniający płaci prowizję zleceniobiorcy. Stosunki pracy tymczasowej podlegają prowizji w takim samym zakresie jak stałe stosunki pracy. Wysokość prowizji dla agencji wynosi 2,5 wynagrodzenia miesięcznego brutto, jeżeli pracownik tymczasowy jest przyjmowany bezpośrednio bez uprzedniego zlecenia. W przeciwnym razie, w przypadku przejęcia w ciągu pierwszych 3 miesięcy od rozpoczęcia zlecenia, prowizja wynosi 2 wynagrodzenia miesięczne brutto, w przypadku przejęcia w ciągu 4- 6 miesiąca od rozpoczęcia zlecenia 1,5 wynagrodzenia miesięcznego brutto, w przypadku przejęcia w ciągu 7- 9 miesiąca 1 wynagrodzenie miesięczne brutto, a w przypadku przejęcia w ciągu 10-12 miesiąca od rozpoczęcia zlecenia 0,5 wynagrodzenia miesięcznego brutto.
VI. Podstawą do obliczenia prowizji tymczasowej jest wynagrodzenie miesięczne brutto uzgodnione pomiędzy zleceniodawcą a pracownikiem czasowym, jednak co najmniej wynagrodzenie miesięczne brutto uzgodnione pomiędzy zleceniodawcą a pracownikiem czasowym. Zleceniodawca przedkłada zleceniobiorcy kopię podpisanej umowy o pracę. W przypadku przerw w zleceniu decydujące znaczenie ma rozpoczęcie ostatniego zlecenia przed nawiązaniem stosunku pracy. Prowizja agencyjna jest płatna plus ustawowy podatek od towarów i usług. Prowizja jest płatna 14 dni po otrzymaniu faktury.

§ 9 Zaplecze socjalne

Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia wynajmowanemu pracownikowi tymczasowemu dostępu do wszystkich pomieszczeń socjalnych.

§ 10 Strajk

W przypadku zgodnego z prawem strajku w przedsiębiorstwie zleceniodawcy, zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W przypadku sporu zbiorowego w przedsiębiorstwie zleceniodawcy pracownik tymczasowy nie jest zobowiązany do pracy. Zleceniobiorca informuje o tym fakcie pracownika tymczasowego.

§ 11 Poufność

Zleceniobiorca gwarantuje, że pracownik czasowy zobowiązał się wobec zleceniodawcy do zachowania poufności w zakresie poufnych spraw operacyjnych i handlowych zleceniodawcy i jego klientów w czasie trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu.

§ 12 Ochrona danych osobowych

I. Dane osobowe zleceniodawcy, które stają się znane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich w trakcie stosunków handlowych, są przechowywane przez zleceniobiorcę w automatycznym pliku i przetwarzane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych (zawiadomienie zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych).
II. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez zleceniobiorcę danych osobowych, które stają się o nim znane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich.

§ 13 Postano­wienia końcowe

I. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz umowy leasingu pracowniczego wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. Ustne lub dorozumiane uzgodnienia dokonane bez zachowania tej formy są ważne tylko wtedy, gdy strony zamierzały również złamać w niniejszej umowie klauzulę o formie pisemnej zgodnie ze zdaniem 1.
II. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.
III. Umowa pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.
IV. Miejscem wykonania umowy i wyłącznym miejscem właściwym dla wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest siedziba zleceniobiorcy.

Status 20.03.2023

Judith Pasternak
Pasternak Personal GmbH
Zum Pier 75, 44536 Lünen