× Send

Polityka prywatności

Bardzo cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Pasternak Personal GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Pasternak Personal GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, które obowiązują w firmie Pasternak Personal GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszej deklaracji ochrony danych.

Jako administrator danych firma Pasternak Personal GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe alternatywnymi sposobami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje pojęć

Deklaracja ochrony danych firmy Pasternak Personal GmbH opiera się na pojęciach stosowanych przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie Producenta przy wydawaniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Kontroler lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający
Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda
Zgoda oznacza dowolne, konkretne i świadome wskazanie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2. Nazwa i adres adminis­tratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochronnym jest

Pasternak Personal GmbH
Zum Pier 75
44536 Lünen
Deutschland

Tel.: 02 31 / 49 49 86 0
E-Mail: info@pasternakpersonal.de
Website: www.pasternakpersonal.de

3. Zbieranie danych ogólnych i informacji

Strona internetowa firmy Pasternak Personal GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone są następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Pasternak Personal GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy dla nich, (3) do zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Pasternak Personal GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

4. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa firmy Pasternak Personal GmbH zawiera dane umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych kontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych zostaną zapisane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy przewiduje to dyrektywa i rozporządzenie europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

6. Prawa podmiotu danych

a) Prawo do potwierdzenia
Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych bezpłatnych informacji na temat przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto europejska dyrektywa i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych,
 • które są przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
  istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administracji.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego uzyskania sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym administratorem.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z poniższych podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie Art. 6 Ust. 1 Litera a DS-GVO albo Art. 9 Ust. 2 Litera a DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie Art. 21 Ust. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie Art. 21 Ust. 2 DS-GVO .
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 Ust. 1 DS-GVO.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Pasternak Personal GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administracji. Pracownik Pasternak Personal GmbH zorganizuje natychmiastową realizację wniosku o usunięcie danych.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Pasternak Personal GmbH i nasza firma jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 Ust. 1 DS-GVO do usunięcia danych osobowych, Pasternak Personal GmbH wdroży rozsądne środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Pasternak Personal GmbH zorganizuje niezbędne w poszczególnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie Art. 21 Ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Pasternak Personal GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administracji. Pracownik Pasternak Personal GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone przez podmiot danych administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Pasternak Personal GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Pasternak Personal GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Pasternak Personal GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się firmie Pasternak Personal GmbH przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego, firma Pasternak Personal GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez Pasternak Personal GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Pasternak Personal GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/EG.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące go skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to ustanawia odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności podmiotu danych oraz jego prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych, Pasternak Personal GmbH wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności podmiotu danych oraz uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania podmiotu danych ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem ochrony danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administracji.

7. Ochrona danych w przypadku wniosków i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu obsługi procedury składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

8. Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Podstawa prawna przet­warzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął on na stanowisku, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

10. Uzasadnione interesy w przet­warzaniu realizowane przez adminis­tratora lub stronę trzecią.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

11. Okres przechowy­wania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

12. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Niekiedy, w celu zawarcia umowy, konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

13. Istnienie zautomaty­zowanego podejmo­wania decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Niniejsza deklaracja ochrony danych została stworzona przez generator deklaracji ochrony danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Fürth, we współpracy z informatykiem i prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”ustawienia cookie” /]